בני מנשה

כללי

  • שותפו של יואב גרוס בחברת הייצוג ניהול פלוס
  • היה סמנכ"ל הד ארצי