יובל אלבשן

בתפקיד עצמו

2017שניים בשתיים
מגיש (יום ב')