לינה פאעור

שחקנית

2016מעבר להרים ולגבעות
אשתו של איימן